Regulamin wykonywania zabiegów w klinice

Niniejszy regulamin wykonywania zabiegów w klinice Mirchuk_Aesthetic, zwany dalej “Regulaminem” stosownie do art. 384 Kodeksu Cywilnego – określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje usługę w postaci zabiegu lub dokonuje zakupu towaru, prawa i obowiązki Stron takiej transakcji, w tym obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, a także zasady odpowiedzialności Stron. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej mirchukaesthetic.com.   §1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w Klinice Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Mirchuk_Aesthetic, zwanej dalej „Kliniką”.
 2. Klienci Kliniki mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Kliniki, zwaną dalej „Usługą”.
 3. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
 4. Na terenie całej Kliniki, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Kliniki.
 6. Korzystanie z usług Mirchuk_Aesthetic odbywa się każdorazowo po odpowiednim zakwalifikowaniu przez fachowy personel Kliniki, wypełnieniu stosownych formularzy m.in. karty klienta, zgody na zabieg oraz innych wymaganych dokumentów jak również dokonaniu płatności za usługi.
 7. Zawierając umowę z Mirchuk_Aesthetic, Klient jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje go i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń. 
  § 2. Definicje
 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Kliniki za pisemną zgodą rodziców/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Klinika – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w §5 niniejszego Regulaminu.
 7. Umowa – umowa zawarta między Klientem a Mirchuk_Aesthetic. W jej rozumieniu zawarciem umowy jest podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Kliniki poprzez dokonanie przedpłaty/zapłaty za zabieg, wykupienie bonu upominkowego, wykupienie pakietu na serię zabiegów. W każdym z tych przypadków zawarcie umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 8. Zabieg – w rozumieniu niniejszego regulaminu pojęcie “zabieg” oznacza zabieg medycyny estetycznej, zabieg kosmetyczny, a także każdy inny zabieg znajdujący się w ofercie Mirchuk_Aesthetic.
 9. Usługodawca – oznacza: Mirchuk_Aesthetic z siedzibą we Wrocławiu, 53-025 ul. Skarbowców 89/24 NIP: 8992884175, REGON: 386800626.
  § 3. Prawa i obowiązki Klienta
 1. Klientem Kliniki jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą pisemną ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Kliniki jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.
 5. W trakcie korzystania z usług Kliniki Klient ma prawo do: a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Kliniki. b) zachowania w tajemnicy przez personel Kliniki danych dotyczących zdrowia Klienta oraz danych dotyczących zabiegów wykonanych u Klienta. c) świadczenia usług przez odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonywania zabiegów z zakresu usług Kliniki. d) wyrażania zgody na udzielanie określonych usług lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach.
 6. Do obowiązków Klienta należy: a) przestrzeganie Regulaminu wykonywania zabiegów w Klinice. b) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania personelu Kliniki i innych klientów Kliniki. c) przestrzegania zasad higieny osobistej. d) posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość. e) przestrzegania zasad bezpieczeństwa. f) przestrzegania zaleceń personelu Kliniki. g) przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie Kliniki.
 7. Klient, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania z usług Kliniki ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Managera Kliniki.
  § 4. Świadczone usługi
 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnej ofercie usług.
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, bez podania przyczyny.
 5. Przystępując do zabiegu Klient oświadcza, że: a) znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu. b) wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał. c) znane mu są wszystkie wskazania, przeciwwskazania oraz możliwe efekty niepożądane, uboczne oraz efekty wykonania zabiegu. d) jest w pełni świadomy, iż zabiegi medycyny estetycznej i kosmetologii dotyczą żywego organizmu, przez co efekt u każdej osoby poddającej się temu samemu zabiegowi, może być różny. Z tego samego powodu rezultaty wykonanego zabiegu nie muszą być gwarantowane i widoczne. e) nie będzie żądał zwrotu ceny za wykonany zabieg, w przypadku gdy ten nie przyniesie zamierzonego efektu. f) przed przystąpieniem do zabiegów uwzględnił swój stan zdrowia oraz nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie jak również komfort fizyczny i psychiczny. g) nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie zażywa jakichkolwiek innych substancji, ani też nie posiada schorzeń, które mogłyby być przeciwwskazaniem do wykonania danego zabiegu. h) wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienie od niego, w przypadku gdyby okazało się, iż zabieg ten ma niekorzystny wpływ na jego życie i stan jego zdrowia. i) po wykonanym zabiegu będzie stosować zaleconą przez osobę wykonującą zabieg pielęgnację domową, dla odpowiedniego zabezpieczenia pola zabiegowego oraz zintensyfikowania efektów zabiegowych.
  § 5. Dokumentacja
 1. Ze względów zdrowotnych, Klient umówiony na zabieg podczas wizyty proszony jest o wypełnienie Karty Klienta/Zgody na zabieg.
 2. Odpowiedzialność za poprawność i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich formularzach Mirchuk_Aesthetic ponosi wyłącznie Klient je wypełniający.
 3. Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu w przypadku, gdy Klient nie podpisze odpowiednich formularzy lub gdy zachodzi podejrzenie, iż jego stan zdrowia mógłby ulec pogorszeniu po wykonanym zabiegu, jak również w każdym innym uzasadnionym przypadku.
 4. Dokumentacja Klienta jest własnością Mirchuk_Aesthetic.
 5. Klient ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz wykonanych u niego zabiegów.
 6. Udostępnienie dokumentacji prowadzonej w Klinice następuje: a) Klientowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez Klienta. b) Podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji Klienta na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 7. Dokumentacja udostępniana jest poprzez sporządzenie jej kopii, wyciągów lub odpisów.
  § 6. Rezerwacja wizyt
 1. Mirchuk_Aesthetic zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków za niektóre zabiegi Zadatek wynosi 20%-40% ceny, w zależności od rodzaju usługi.
 2. Zadatek zostanie odliczony od kwoty zabiegu po jego wykonaniu. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/płatności online.
 3. Zadatek można uiszczać wpłacając na firmowe konto: Mirchuk_Aesthetic, Wrocław, ul. Skarbowców 89/24, na numer konta 72 1140 2004 0000 3402 8428 5986, w terminie do końca następnego dnia roboczego od chwili rezerwacji terminu wizyty. W tytule przelewu bankowego należy wpisać „ZADATEK, imię i nazwisko, data wizyty”.
 4. Zadatek jest bezzwrotny jeśli pracownik kliniki nie został poinformowany o zmianie wizyty. Termin wizyty można zmienić lub odwołać bez utraty zadatku maksimum 48h przed wizytą. Po upływie tego czasu zadatek nie zostaje zwracany – jest to rekompensata za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostaje zablokowany dla innego klienta. Jeśli Klinika odwoła umówioną wizytę, a został pobrany zadatek, zostanie on zwrócony klientowi.
 5. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwskazaniami do zabiegu, które podane są w „zgodzie na zabieg”, oraz na stronie https://mirchukaesthetic.com, Jeżeli klient pojawi się na zabiegu z przeciwskazaniem lub stanem zapalnym w wyniku czego zabieg nie będzie możliwy, zabieg zostaje przełożony na inny termin.
 6. Zwrot zadatku można otrzymać nie później niż 14 dni roboczych przed zabiegiem. By otrzymać zwrot zadatku należy wysłać prośbę mailowo na adres: klinika@mirchukaesthetic.com podając dokładne dane wizyty, datę wpłaty zadatku oraz dane konta bankowego do zwrotu, załączając potwierdzenie wpłaty. Zwrot zadatku nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnej prośby wraz z kompletem danych niezbędnych do wykonania płatności.
 7. Bardzo prosimy o punktualne przychodzenie na ustaloną wizytę. Spóźnienie ponad 15 min może skutkować niemożliwością wykonania przez nas usługi
  § 7. Spóźnienia
 1. W celu zadbania o najwyższą jakość świadczonych usług w Klinice, Klient powinien stawić się w Salonie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Kliniki telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 30 minut.
 3. W przypadku spóźnienia powyżej 30 minut Klinika ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 4.
 4. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Kliniki.
  § 8. Płatności
 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 2. Cennik Zabiegów jest dostępny na stronie mirchukaesthetic.com .
 3. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: – płatność gotówką – płatność przelewem – płatność blikiem – płatność on-line
 4. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o ewentualnie wpłacony Zadatek.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.
  § 9. Standardy pracy Kliniki
 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, zobowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbanie o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest zobowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Kliniki są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 5. Pracownicy Kliniki z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 6. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
  § 10. Obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest zobowiązany: a) przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia, b) w związku z § 3 ust 3 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia, c) do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwwskazań do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych, d) do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług, e) do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.
  § 11. Reklamacje
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Usługi. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Klinice w dowolnej formie.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 3. Reklamacje można składać się w formie pisemnej, osobiście w Klinice, za pomocą listu poleconego na adres firmy, lub elektronicznie na adres mailowy klinika@mirchukaesthetic.com.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.
  § 12. Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE1.
 1. Klient ma prawo dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Mirchuk_Aesthetic z siedzibą ul. Skarbowców 89/24, 53-025 Wrocław, PL, NIP: PL 8992884175, w celu przesyłania informacji handlowych na adres e-mail oraz numer telefonu podany w dokumentacji Klienta. Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, że może w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres klinika@mirchukaesthetic.com. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Mirchuk_Aesthetic z siedzibą ul. Skarbowców 89/24, 53-025 Wrocław, PL, NIP: PL 8992884175. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Dane osobowe Klienta mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a zakres podanych danych jest zależny od danej usługi. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją braku zgody na ich podanie, będzie brak możliwości zrealizowania danej usługi.
 10. Więcej informacji o Administratorze, przetwarzaniu i odbiorcach danych oraz o prawach osób, których dane są przetwarzane znajduje się na stronie Polityka prywatności.
  §13. Postanowienia końcowe
 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Klinice, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 4. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny na stronie internetowej mirchukaesthetic.com
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwej instancji.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 8. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 13/02/2023 roku.
© Mirchuk_Aesthetic – All rights reserved.